Minnesfonder

Minnesfonder

Edla och Vilgot Lundströms minnesfonder inom Sveriges Naturistförbund.

  • Fond 1: Grundkapital 200 000 kronor
  • Fond 2: Grundkapital 200 000 kronor
  • Fond 3: Grundkapital    2 000 kronor

EDLA och Vilgot Lundströms minnesfonder inom Sveriges Naturistförbund,

Fond 1: Historiska Fonden
Fond 2: Områdesfonden
Fond 3: Ungdomsfonden

Fonderna förvaltas av en Fondstyrelse bestående av fem (5) naturister. Fyra (4) av dessa är personer som ej ingår i i SNFs förbundsstyrelse. Den femte är förbundskassören De fyra förstnämnda kvarstår i Fondstyrelsen så länge de önskar. Avgående ledamot äger att själv föreslå sin efterträdare. Om detta inte kan ske, utses ny ledamot av Fondstyrelsen. Kassören byts vid nyval i förbundsstyrelsen.

Fondstyrelsen består för närvarande av:

  • Jan Malmborg
  • Olle Strand
  • Sylvia Larsson, kassör i SNF
  • Conny Bergman
  • Jea Jonsson

Givet 1 januari 2016 Stockholm – Hökarängen
Rolf L.W Lundström


Fondstyrelsen beslutar om, hur den ackumulerade avkastningen skall disponeras samt om bidrag skall utgå enligt fondernas STATUTER.
Fondstyrelsens sammanträden kan hållas via telefon, internet eller fysiska. Ett fysiskt möte bör hållas i samband med SNF:s Riksmöte. Beslut i Fondstyrelsen fattas med enkel majoritet.
Ansökningar om medel ur dessa fonder skall ställas till Fondstyrelsen.

Jan Malmborg
Dalagatan 33
113 23 Stockholm.

Frågor om fonderna kan ställas till Fondstyrelsen.

Redovisning
Fonderna revideras av SNF:s revisorer och redovisas inom SNF:s bokföring vid Riksmötet. 
Statuter gällande från och med 2023-06-28. Tidigare statuter upphör härmed att gälla


Statuter för Historiska Fonden (Fond 1)
Motiv för fonden: Att säkra historiskt material i ord och bild för naturism.
Avkastningen skall vara som bidrag till historisk forskning och dokumentation av Sveriges naturisthistoria med angränsande utländsk naturisthistorik.
1. Bidrag får sökas av naturist som varit organiserad som vill arbeta med den historiska dokumentationen. Sökande skall vara medlem i svensk naturistförening.
2. Bidrag kan ges till kostnader för inköp av historisk dokumentation och materiel såsom brev, texter, föreningshistorik, datamedium med information, fotografier, tidningar, tidskrifter etc.
Sökande ska inkomma med kostnadsberäkning.
3. Stöd kan ges till forskning och naturisthistorisk dokumentation (bok, film, datamedium, temporär eller permanent utställning). Kontrakt undertecknas av fondstyrelsen, SNF:s styrelse samt forskare/författare. Kontrakt ska innehålla tidsplan, mål för arbetet samt plan för tryckning eller annan form av distribution.
Allmänt gäller att skildringar ska grundas på objektiva fakta.
Sökande ska ha varit medlem i svensk naturistförening sedan minst två år.
4. ALLA naturister, som är medlemmar i svensk naturistförening, inbjuds att skriva/nedteckna sina upplevelser som naturist. Författaren skriver under eget namn – både för- och efternamn.
Endast förnamn, signatur eller pseudonym godkänns ej.
5. Fondstyrelsen har varje år möjlighet, om ekonomin tillåter, dvs om den samlade avkastningen är godtagbar, utge en gåva till person/personer och/eller organisation/förening vilken har gjort en  särskild insats för naturismen.
6. Fondstyrelsen har möjlighet, att ur Historiska Fonden bidra ekonomiskt med inköp av materiel, mm riktad till ungdomar.
7. Fondstyrelsens ledamöter har möjlighet att uttaga reseersättning samt ersättning för mat och logi vid styrelsemöte.


Statuter för Områdesfonden (Fond 2)
Motiv för fonden: Att säkra mark för naturismen.
Den ackumulerade avkastningen skall ge en grundsumma för inköp av naturistområde.
Förening får låna från avkastningen. Lånets storlek bestäms av Fondstyrelsen.
Lånetiden kan omfatta tjugo (20) år. Lånet är räntefritt.
Amorteringen skall påbörjas av föreningen senast efter tio (10) år.
Amorteringssumma och betalningstermin bestäms genom samråd mellan förening – Fondstyrelsen.
Lånet är räntefritt även under amorteringstiden.
Fonden kan kvarstå med andel i område, för att köpet ej skall göras i markspekulation för senare försäljning.
OBS! Lån kan ej erhållas för arrende (hyra) av mark och/eller inköp av material eller inventarier till området.


Statuter för Ungdomsfonden (Fond 3)
Motiv för fonden: Ett försök att aktivera svensk naturistungdom och ”göra härliga Sverige lite rundare”.
Bidraget gäller för resa t/r träffplats inom Norden. Pengarna erhålls kontant och får sedan omsättas i det färdmedel som deltagaren bestämmer.
Åldersgrupp som kan söka är 13 – 25 år.
Ansökan görs per e-post i en personlig skrivelse till Fondstyrelsen.
Bidraget kan endast erhållas en gång/person.

Kontakta oss

snf(a)naturistforbundet.se
Byt ut (a) mot @ i adressen.

Öppettider

Kommer mer info senare

Translate »

Vi älskar Nakenfika så den här sidan använder Cookies. Om du gillar Cookies lika mycket som vi gör, visar du det genom att surfa vidare här. Om inte tackar vi för ditt besök den här gången.